Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Değerli üyelerimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Vakfımız tarafından elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (kişisel veri) aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan kanun ile ikincil mevzuatta öngörülen şekillerde Vakfımızca işlendiğini/işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda elde edilmesi, kaydedilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, depolanması, saklanması, değiştirilmesi,  aktarılması, mevzuatın gerektirdiği/ izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere devredilmesi/açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin kişisel verilerin işlenmesi anlamına geldiğini; kanunlarda açıkça öngörülen, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde kişisel verilerin herhangi bir beyan ya da onaya gerek olmaksızın işlenebileceği hususlarını bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Vakfımızın başta T.C. Anayasası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde,  hizmetlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, faydalanılabilmesinin sağlanması ve geliştirilmesi için veri tabanının oluşturulması, güncellenmesi; bilgileri tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli tüm bilgi ve belgelerin  elde edilmesi, kaydedilmesi, kağıt veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamda düzenlenmesi, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Mahkemeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçları ve hukuki sebepleri ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar (Hazine Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vergi Daireleri, adli ve idari makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, T. Vakıflar Bankası TAO, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklarımız, Vakfımız tarafından hizmet alınan (aktüer, denetim şirketi vs. hizmet alınan kurum ve kuruluşlara) ya da iş birliği yapılan ya da proje/program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler üyenin kendisinden, üyeliği bulunmayan veya sonlanan gerçek kişilerin talep ve beyanlarından, Vakıfla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, mahkemeler, icra müdürlükleri ve diğer 3. kişiler ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, Çağrı Merkezi ve diğer tüm kanallar ve benzeri aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ.

Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Eksik/yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
f) Yasal sınırlamalar hariç olmak üzere, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
g) Bilgi aktarılan üçüncü kişilere, (e) ve (f) bentleri gereği yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak iletmeniz durumunda talebiniz ücretsiz olarak sonuçlandırılmakla birlikte işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde, kişisel verilerin korunması kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hakkınızda tutmuş olduğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir.  Bu nedenle kişisel verilerinizde değişiklik olması halinde lütfen Vakfımıza bildiriniz.

             VAKIFBANK PERSONELİ            

ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

                               VAKFI