Tüzüğümüz

Tüzüğümüz (PDF)

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin Adı

Madde 1 – Derneğin adı “Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği”dir.

Derneğin Merkezi

Madde 2 – Derneğin Merkezi Ankara’dadır. Yönetim Kurulu il sınırları içinde olmak şartı ile adres değişikliği yapabilir.

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA KONU VE BİÇİMLERİ

Derneğin Amacı

Madde 3 – Derneğin amacı, T. Vakıflar Bankası emeklileriyle, görevden ayrılmadan veya görevden ayrıldıktan sonra ölen Banka mensuplarının eş ve yetimleri arasındaki dayanışmayı sürdürmek, üyelerin yasal, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmek, hak ve çıkarlarının korunmasını sağlamak, üyelerin ihtiyaç duyabilecekleri bankacılık hizmetleri için bankalarla görüşmeler yapmak ve yasaların el verdiği ölçüde üyelerin hak ve menfaatleri için davalar açılabilir.

Dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri

Madde 4 – Dernek yukarıdaki Maddede belirtilen amacın gerçekleştirilmesi için:
 1. T. Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı ve T. Vakıflar Bankası T.A.O. Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı ile kamu ve özel kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü girişimde bulunur,
 2. Üyeleri arasında sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli ve yemeksiz toplantılar, Kurs, Seminer, Konferans Ve Panel Gibi Eğitim Çalışmaları ile Gösteriler, Geziler, Bilimsel çalışmalar, Kermes ve Sergiler düzenleyebilir, Sosyal yardımlaşma sağlık ve ölüm yardımı yapabilir, Burs verebilir ve bunun için fon oluşturabilir. Sosyal yardımlaşmanın, sağlık ve ölüm yardımı ile burs kullanımının şartları yönetmelikle belirlenir. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelik genel kurul onayından geçtikten sonra yürürlüğe girer.
 3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarabilir,
 4. Dernek amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşları ile ortak bir  amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturabilir, amacı doğrultusunda Plan ve proje yaptırabilir ve bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu uygulayabilir,
 5. Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın alabilir, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis edebilir,
 6. Gerekli görülen bölgelerde şube ve temsilcilikler açmak veya kapatmak,
 7. Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak,
 8. Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç Maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurar, tüketim kooperatifi kurabilir, dernek bu amaçlarını karşılamak için bağış kabul eder.

DERNEK KURUCULARI

Madde 5 – Dernek Kurucularının adı ve soyadları, meslek veya sanatları, ikametgâhları ve tabiiyetleri aşağıdadır:
Ertan ERGİN (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
Kızılırmak Sokak No 30/3 Yenişehir Ankara
Orhan ÖZDAL (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
Mebus Evleri Ergin Sok. No:47/2 Tandoğan Ankara
Şefik ÖNAL (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
Eleşkirt Sokak Uğur Apt.39/7 Keçiören Ankara
Şerafettin GÜRBÜZ (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
Bankacı Sokak No:21 D.19 K. Esat Ankara
Görkem AYMAN (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
Cinnah Caddesi Alabaş Sok. No:4/2 Çankaya Ankara
Yalçın TEKOL (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
Mesa 1 Bati Sitesi No: 117 Ergazi Ankara
Fikret Saffet KURT (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
Emek Mahallesi 77. Sokak Yosun Apt. No:14/9 Ankara
Göksin TUNÇKANAT (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
3.Cadde No:94/6 Bahçelievler Ankara
Feridun TUNCEL (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
Tunalı Hilmi Caddesi 21/4 Ankara
Orhan TARTICI (T.C.) T. Vakıflar Bankası T.A.O. Emeklisi
Billur Sokak No:37/16 G. Osmanpaşa Ankara

DERNEĞE ÜYE OLMA – ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERI

Üye Olma Hakkı

Madde 6 – T. Vakıflar Bankası T. A. O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Statüsü veya Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı hükümleri dairesinde emeklilik işlemine tabi tutulmuş ve kendilerine maaş tahsis edilen emeklilerle, banka kadrosunda bulundukları sırada veya emekliye ayrıldıktan sonra ölen üyelerin yukarıda sözü edilen sandıkça dul ve yetim maaşı bağlanmış, Medeni Haklarını kullanma ehliyetine sahip, 5253 sayılı Dernekler Kanununda belirtilen sürekli veya hak sınırlaması kapsamında kalmayan halefleri derneğe üye olabilir. Derneğe üye olmak isteyen bir talepname ile üye olmak isteğini Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu talebi tetkik ederek 30 (Otuz) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu müracaat sahibine bildirir.
Derneğin şubesi açıldığında dernek merkezinde kayıtlı bulunanların üyelik kayıtları şubelere aktarılır. Yeni üyelik müracaatları şubelere yapılır. Üyeliğe kabul ve üyelikten silinme işlemleri şube yönetim kurulları tarafından yapılır ve en çok 30(otuz) gün içinde bir yazıyla genel merkeze bildirilir.

Fahri Üyeler

Madde 7
 1. Fahri üyelik
  Mesleğe, sektöre ve Derneğe önemli maddi ve/veya manevi katkıları olan kişilere, Şube Dernek Yönetim Kurulunun önerisi Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile Fahri üyelik payesi verilebilir.
  Fahri üyelerin Dernek Organları ile ilgili seçme ve seçilme hakkı yoktur. Bu üyeler rızaları doğrultusunda aidat verebilirler.
 2. Onursal Başkanlık
  Derneğe mesleğe, sektöre ve önemli maddi ve/veya manevi katkıları bulunan kişilere Dernek Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun 2/3 oyu ile onursal başkanlık verilebilir.
  Onursal başkan/lar Dernek Yönetim Kurulu toplantılarına katılıp görüş bildirebilir, ancak oy kullanamazlar. Gerektiğinde yönetim kurulu ile birlikte onursal başkan olarak dernek adına temaslarda ve görüşmelerde bulunurlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 8 – Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez. Vefat halinde üyelik kendiliğinden düşer.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 9 – Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller:
 1. Dernek tüzüğüne veya çıkarılacak yönetmeliklere aykırı davranışlarda bulunanlar,
 2. Verilen görevlerden sürekli kaçınanlar,
 3. Üyelik aidatlarını tüzüğün 37. Maddesine göre belirtilen zamanda ödemeyip, kendilerine 2 (iki) kez yazılı uyarı ile verilen ek sure içinde de bu yükümlülüğü yerine getirmeyenler,
 4. Tüzüğün 6.Maddesinde belirtilen koşulların ortadan kalkması nedeni ile üyelik hakkını kaybedenlerle,
 5. Derneğin ilke ve amaçları ile bağdaşmayacak davranışlar içinde bulunan, derneğe sadakat göstermeyen, dernek düzenini bozan amacın gerçekleştirilmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlarda bulunup Derneğin itibarının zedelenmesine veya maddi- manevi zarara uğramasına yol açanlar,
 6. Dernekten yetki almaksızın derneği yükümlülük altına sokanlar ve dernek adına hareket edenler,
Savunması ve denetleme kurulu görüşü alınarak yönetim kurulu kararı ile dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Maddi zararın söz konusu olması halinde, tazmine ilişkin kanuni haklar saklıdır.
Üyelikten çıkarma kararına karşı ilk Olağan Genel Kurulda itiraz edilebilir. Genel Kurulun verdiği karar (oy çokluğu) kesindir.
Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Tekrar Üye Olma Şartları

Madde 10 – Kendi arzuları ile Dernekten ayrıldıktan sonra yeniden Derneğe girmek isteyen üyeler, tüzüğün 6.Maddesi hükümleri yerine getirmek sureti ile yeniden kaydedilebilirler. Aidat borcu nedeniyle üyelikten çıkarılan üye tekrar dernek üyeliğine girmek isterse giriş aidatı ve o yılın üyelik aidatını peşin öder.

Üyelerin Hakları

Madde 11 – Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üyenin seçme ve seçilme hakkı olduğu gibi Genel Kurulda delege olma ve Genel Kurula gönderilecek delegeleri seçme hakkına sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

Derneğin Organları

Madde 12 – Derneğin organları şunlardır:
 1. Genel Kurul,
 2. Yönetim Kurulu,
 3. Denetleme Kurulu.

GENEL KURULUN OLUŞUMU – TOPLANMA ZAMANI – ÇAĞRI USULÜ TOPLANTI YERİ – TOPLANTI YETER SAYISI – TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ

Genel Kurulun Kuruluş Sekli

Madde 13 – Genel Kurul, şubelerce seçilmiş bulunan delegelerden oluşur. Delege sıfatı müteakip olağan Genel Kurul için yapılacak delege seçim tarihine kadar devam eder.

Çağrı Usulü

Madde 14 – Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler, Genel Kurula katılma hakkı bulunan delegelerin, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağırır. Bu çağrıda, Derneğin denetleme raporu toplantıdan 15 gün önce delegelere incelemek üzere gönderilir.

Toplantı Yeri

Madde 15 – Genel Kurul Toplantıları Dernek Merkezinin bulunduğu yerden başka bir ilde yapılamaz.

Toplanma Zamanı

Madde 16 – Genel Kurul 3(üç) yılda bir Şubat ayı içerisinde olağan  toplantı yapar. Olağan toplantı dışında Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurul delegelerinin 1/5’inin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağrılır. Denetleme Kurulunun veya Genel Kurul delegelerinin beste birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu Genel Kurulu bir ay içinde toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan Genel Kurul delegelerinden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Toplantı Yeter Sayısı

Madde 17 – Genel Kurul, katılma hakkı bulunan delegelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Yeter sayının saptanmasında Genel Kurulda delege olmayanlar nazara alınmaz ve oy kullanamaz.

Toplantı Yapılış Usulü

Madde 18 – Dernek Genel Kurul Toplantıları ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak delegeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza atarak toplantı yerine girerler. Tüzüğün 17.Maddesinde belirtilen tam sayı sağlanmışsa, durum tutanak ile tespit edilir. Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçerek divan oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliği Divan Başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Toplantıda Görüşülecek Konular

Madde 19 – Genel Kurul Toplantısında yalnız gündemde yer alan Maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan delegelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun Görev Ve Yetkileri

Madde 20 – Aşağıda yazılı hususlar, Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır:
 1. Dernek organlarının seçilmesi,
 2. Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi,
 3. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ve Denetleme Kurulunun ibra edilmesi,
 4. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
 5. Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Merkez Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
 6. Derneğin gerekli görülen Bölgelerde şubelerinin açılmasının ve kapatılmasının kararlaştırılması ve açılmasına karar verilen şube ile ilgili işlemlerin yürütülmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
 7. Derneğin amacına uygun bir federasyona katılması veya ayrılması,
 8. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, Yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
 9. Derneğin feshedilmesi,
 10. Genel Merkez ve şubeler yönetim ve denetleme kurulları üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görünenler hakkında yasal kovuşturma için karar alınması,
 11. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen kararlara karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
 12. Dernek Genel Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Şubeler Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulu, üyelerine aylık, hakkı huzur veya başka nam altında herhangi bir ücret ödenmez. Ancak gerekli görev yolculuklarında (şehir içi – şehir dışı) kendilerine ödenecek yollukların miktarının üst sınırı ile Dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek ödeneğin üst sınırı Genel Kurulca belirlenmesi.
 13. Derneğin vakıf, tüketim kooperatifi, sandık kurmasına yetki verilmesi,
 14. Mevzuata ve Dernek Tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi.

Oy Kullanma ve Karar alma Usul ve şekilleri

Madde 21 – Oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar, Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş kâğıtların veya oy pusulalarının, delegeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi bos bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Divan Başkanının belirteceği yöntem uygulanır. Tüzükte başkaca bir çoğunluk gösterilmemişse geçerli oyların yarısından bir fazlasına erişen aday veya öneri kazanmış olur.

Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri, Ne surette seçileceği;

Madde 22 – Genel Merkez Yönetim Kurulu Dernek üyeleri arasından 9 (dokuz) asil ve 7 (yedi) yedek üye olarak Genel Kurulca 21. Madde’de belirtilen şekilde 3 (üç) yıl süre için seçilir. Asil üyelikten boşalma olduğu takdirde yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur. Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.
 1. Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 2. Şube kurucularına yetki vermek,
 3. Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak, bütçeyi uygulamak ve Genel Kurula sunmak,
 4. Dernek Tüzüğünün, mevzuatın ve Genel Kurulun kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve verilen diğer yetkileri kullanmak,
 5. Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl içinde yapılan toplantılara izinsiz ve mazeretsiz  3(üç) defa veya daha fazla katılmazlarsa yönetim kurulu  üyelikleri düşer.  Bildirilen mazeretlerin toplantılarda yönetim kurulu tarafından değerlendirilerek kabul edip etmeme yetkisi yönetim kuruluna aittir. Kurul üyeliği düşen üyenin yerine ilk yedek üye göreve çağrılır.
 6. Tüzüğe ve Yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden kurul üyeleri şahsen sorumludur. Genel Merkez Yönetim Kurulu görev bölümü yaparak Genel Başkan, başkan yardımcısını, genel sekreterini, emeklilerle ilişkiler ve sosyal faaliyetler görevlisini ve mali sekreterini belirler. Kurul en az ayda bir kez Dernek ikametgâhında veya belirlenen şubede, önceden kararlaştıracağı belirli gün ve saatte çağrısız toplanır. Kararlar oy çokluğu ile alınır.
 7. Şubenin yönetim veya denetim kurulunda görevli iken genel merkez yönetim veya denetim kurulunda görev alan üye şubedeki görevinden ayrılır.
 8. Genel Kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,
 9. Genel Kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
 10. Genel Merkez yönetim kurulu gerek gördüğü olağanüstü hallerde şubelerinde gelir, giderlerini ve muamelatını denetleme hususunda genel merkez denetleme kurulunu görevlendirebilir. Ayrıca mevzuatın kendisine verdiği diğer görev ve yetkileri de kullanır.
 11. Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,
 12. Her yıl en az iki yönetim kurulu toplantısına, bilgi ve görüş alışverişinde bulunulmak üzere, Şube Yönetim Kurulu Başkanlarını davet etmek,
 13. Fahri üyelerin kabulüne karar vermek,
 14. Genel Merkez denetleme kurulunun raporu doğrultusunda tüzüğe ve derneğin amacına aykırı davranan, temsil yetkisi sınırını aşan ve kötüye kullanan şube yönetim kurulu üyelerinin yönetim kurulu görevine son verilmesi.

Yönetim Kurulunun Yedek Üyelerle Tamamlanamaması

Madde 23 – Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse Genel Kurul mevcut Yönetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde Dernek delegelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hâkimi duruşma yaparak, Dernek delegeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri, Ne surette seçileceği;

Madde 24 – Denetleme kurulu Dernek üyeleri arasından 3(üç) asil ve 3(Üç) yedek üye olarak Genel Kurulca seçilir. Görev süresi 3(üç) yıldır. Bu kurul denetleme görevini, Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.
Genel Merkez yönetim kurulunun gerek gördüğü olağanüstü hallerde şubelerinde gelir, giderlerini ve muamelatını tüzüğün amir hükümleri doğrultusunda denetler.
Tüzüğümüzün 9. Maddesi kapsamında ve Derneğin amacına aykırı davranan temsil yetkisi sınırını aşan ve kötüye kullanan üyeler hakkında inceleme yapıp sonucunu gerekli işlemin yapılabilmesi için Genel Merkez ve Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak sunar.

Başka Organlar

Madde 25 – Dernekte başka organlarda kurulabilir ancak bu organlara zorunlu organların görev ve yetki sorumlulukları devredilemez.

ŞUBELER – ŞUBELERİN AÇILMASI – ŞUBE ORGANLARI – ŞUBE GENEL KURULU – ŞUBE YÖNETİM KURULU – ŞUBE DENETÇİLERİ – YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ – YÖNETİM KURULU KARARLARININ TASDİKİ ŞUBELERİN KAPATILMASI

Şubelerin Açılması, Görev ve Yetkileri

Madde 26
Dernek, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilir. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernek yönetmeliğinde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.
Şubeler, tüzel kişiliği olmayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görevli ve yetkili, yaptığı tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.
Dernek şubeleri, genel kurul kararı ile merkez yönetim kuruluna verilecek yetkiye istinaden açılabilir.

Şube Organları

Madde 27 – Şube organları
Genel Kurul,
Yönetim Kurulu,
Denetleme Kurulu.

Şube Genel Kurulları

Madde 28 – Şube Genel Kurulları, toplantı tarihinden 1 ay(30 gün) dahil öncesine kadar şubeye kayıtlı asil üyelerin bir araya gelmesi ile teşekkül eder. Şube Genel Kurulları bu Tüzük hükümleri gereğince 3(üç) yılda bir kez şube merkezlerinin bulunduğu ilde toplanır. Ancak bu toplantının Merkez Genel Kurul Toplantısından  2 ay (iki ay) önce bitirilmiş olması gereklidir.

Şube Genel Kurullarının görev ve yetkileri ve genel merkez genel kurulunda nasıl temsil edileceği

Madde 29 – Aşağıdaki konular şube Genel Kurullarında görüşülerek karara bağlanır.
 1. Şube organlarının seçilmesi,
 2. Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ve denetleme kurulunun ibrası,
 3. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya tadilen tasdiki,
 4. Gündeme alınması gereken konular hakkında karar vermek,
 5. Genel Merkez delegelerinin seçimini yapmak. Genel Merkez delegeleri toplam dernek üye sayısı 3000’e kadar olması halinde şube üye sayısının 1’den 50’ye kadar olan sayısına 1 delege sistemine göre, toplam dernek üye sayısı 3000’i geçmesi halinde 1’den 80’e kadar olan sayısına 1 delege, 5000 üyeyi geçmesi halinde 1’den 100’e kadar olan sayısına 1 delege sistemine göre şube genel kurullarınca 21. Maddede belirtilen şekilde dilim esasına göre seçilirler. Ancak üye sayısı yarısından 1 fazla olan bakiyeli durumlarda (26-41-51) delege sayısı 1’e tamamlanır.
 6. Her şube seçilen Genel Merkez delege sayısının 1/2’si kadar yedek (Buçuklar tama iblağ edilir.) delege seçer.
 7. Yedek delegeler
  1. Asil delegenin vefatı halinde görev alabilir.
  2. Asil delegenin mazereti veya sağlık problemi nedeniyle, istifası veya üyeliğinin düşmesi halinde görev alabilir.
  3. Genel Merkez genel kurulundan 30 gün öncesinden Şube yönetim kurulunun tespiti ile mazereti nedeniyle genel merkez genel kuruluna katılamayacak genel merkez delegesinin boşluğu şube yönetim kurulu kararıyla yedek delege ile tamamlanır. 

Şube Yönetim Kurulu

Madde 30 – Şube Yönetim Kurulları 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek olmak üzere şube Genel Kurulunca seçilir. Şube Yönetim Kurulları, Merkez Yönetim Kurulu hakkında uygulanan tüzük hükümlerine göre görev bölümü yaparlar.

Şube Yönetim Kurulları Görev ve Yetkileri

Madde 31
 1. Şubeler bölgelerinde yönetim kurulu başkanı tarafından temsil edilir.
 2. Tüzüğümüze göre kaydedilen üyeler arasındaki dayanışmayı devam ettirmek, üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile ilgilenmek, şube lokalinin idarisine sağlamak, toplu halde geziler ve organizasyonlar tertip etmek, üyelerin dileklerini merkez yönetim kuruluna bildirmek ve merkez yönetim kurulunca alınacak kararları uygulamaktır.
 3. Genel Kurul Kararlarını yerine getirmek.
 4. Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider hesabını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel Kurula sunmak.
 5. Şubelerin defter ve dosyalarını tutmak.
 6. Olağan ve olağanüstü toplantılardan sonra karar tutanakları ve rapor suretleri genel merkeze göndermek.
 7. Şube yönetim kurulu derneği sorumluluk altına sokacak resmi veya özel makamlara dernek adına yazılı veya sözlü müracaatta bulunmak yetkisine sahip değildir. Bu tür işlemlerde genel merkez yönetim kurulundan görüş ve müsaade alınması zorunludur.
 8. Fahri üye adaylarını Genel Merkeze teklif etmek, üyelikleri sonlandırılanları ve yeni üyeleri Genel Merkeze bildirmek. 

Şube Denetleme Kurulu

Madde 32 – Şube denetleme kurulu 3(üç) asil 3(üç) yedek üye olarak Şube Genel Kurulunca 3(üç) yıl için seçilir. Bu kurul denetleme görevini Dernek Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla yapar ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Merkez Yönetim Kuruluna, şube Yönetim Kuruluna ve toplandığında şube Genel Kuruluna sunar. Merkez Denetleme Kurulu şube muamelatını da denetlemeye yetkilidir.

Şubelerin Kapatılması

Madde 33 – Şubelerin Dernek Tüzüğü, Dernekler Kanunu ve Genel ve Sosyal mevzuata ve Merkez Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranışları halinde Merkez Genel Kurulunca, şubelerin kapatılmasına karar verilebilir.

BÜTÇE – GELİRLER – TAHSİLÂT

Madde 34 – Şube gelir ve gider bütçesi, Merkez Yönetim Kurulunca tasdik edilen esaslar dairesinde yürütülür. Genel Merkezde üyelerden tahsil edilen aidatların %20’si ilk etapta Şube hesaplarına aktarılır. Kalan bakiyeden Genel Merkezin Şubelerin üye bazlı hizmetlerini karşılayan genel giderleri (hukuk danışmanlık, iletişim masrafları, mali müşavirlik ve diğer danışmanlık hizmetleri vb.) düşüldükten sonra kalan bakiye Şubelerin üye sayıları ile orantılı olarak Genel Merkez ve Şubeler arasında %50 olarak paylaşılır. Şube hissesi üye sayıları ile orantılı olarak belirlenir. Şube giderlerini karşılamaması halinde Şubelerin gerekçeli talepleri Genel Merkez yönetimince değerlendirilerek Şubelere ilave fon ayrılır. Şubelerin yapmış oldukları faaliyetlerden elde ettikleri gelirler Şube bünyesinde kalır.

ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ

Madde 35 – Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen Otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, Yönetim ve Denetleme Kurulu ile Derneği diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin kimlik ve adres bilgileri Dernek Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 36 – Derneğin gelir kaynakları;
 1. Üye aidatı,
 2. Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
 3. Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,
 4. Bağışlar ve yardımlar,
 5. Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
 6. Üyelerin menfaatleri doğrultusunda açılacak davaların masraflarını karşılayabilmek için toplanan katılım payları,
 7. Diğer gelirler.
 8. Dernekler mülkî idare amirliğine önceden bildirimde bulunmak şartıyla yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynî ve nakdî yardım alabilirler. Bildirimin şekli ve içeriği yönetmelikte düzenlenir. Nakdî yardımların bankalar aracılığıyla alınması zorunludur.

YILLIK AİDAT MİKTARI

Madde 37 – Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidatları genel kurul tarafından belirlenir. Tahsilât şekli ve ödeme tarihleri Yönetim Kurulunca belirlenir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 38 – Dernek kanun ve yönetmeliklerde belirtilen defterleri tutar. Bu defterlerin Noter veya il dernekler müdürlüğüne tasdik ettirilmesi zorunludur.

DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERI

Madde 39 – Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

DERNEĞİN İÇ DENETİMİ

Madde 40 – Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu  tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
Derneğin iç denetimi Dernek faaliyetleriyle işlemlerinde yol göstermek ve yardımcı olmak amacıyla tek veya ayrı ayrı birim metinler hazırlanıp, Genel Kurul onayından geçirilmek suretiyle yürürlüğe konulacak yönetmelikler çıkarabilir.

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 41 – Tüzük değişikliği Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul toplantı gündemine konulmak suretiyle ya da toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenilmesi halinde yapılır.
Genel Kurulda tüzük  değişikliği  yapılabilmesi  için  Genel  Kurula  katılma  ve  oy  kullanma hakkı bulunan delegelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan delege sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Tüzük değişikliği kararları, toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
Genel Kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

FESİH HALİNDE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 42 – Dernek Genel Kurulu her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için tüzüğe göre Genel Kurula katılan delegelerin en az üçte ikisinin toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamaması halinde Delegeler tüzüğün 17. Maddesine göre ikinci toplantıya çağrılır. İkinci Toplantıya katılan Delege sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazıyla bildirilir. Fesih kararı ile birlikte, Derneğin mal varlığı T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’na bırakılır. Tasfiye ve intikal mahallin en büyük mülki amirliğinin emirleri doğrultusunda yapılır.

TÜRK KANUNU MEDENİSİNİN UYGULANMASI

Madde 43 – Dernek Tüzüğünde hüküm bulunmayan durumlarda, Dernekler Kanunu, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanununun hükümleri uygulanır.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 44 – Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve kanunlara atfen çıkartılmış olan dernekler yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

GEÇİCİ Madde 1 – Yürürlüğe girdiğinden kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ Madde 2 – Yürürlüğe girdiğinden kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ Madde 3 – 5411 Sayılı Bankacılık Kanunun geçici 23. Maddesi uyarınca T. Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Yardım Sandığı Vakfı mükellefiyetlerinin Sosyal Sigortalar Kurumuna devir işlemlerinin tamamlanması sonucunda, kendilerine bu vakıfça emekli aylığı bağlanmış olmaları nedeniyle, 6. Maddede yazılı koşulu yitirmiş olanların üyelikleri, üyelikten ayrılma talepleri veya diğer nedenlerle haklarında üyelikten çıkarılma kararı bulunmadığı sürece devam eder.

 

Ferda BARIŞ
Genel Başkan
Ömer Nihat YÖRÜK
Başkan Yardımcısı
Ersan Sami GÜL
Mali Sekreter
 

 

Hikmet GÜNEY
Genel Sekreter
Hasan Bayram YILDIZ
Üye
Ahmet DURSUN
Üye
 

 

Muhammet KARAKILÇIK
Üye
Mehmet Ali DOĞAN
Üye
Fatih Fethi AKSOY
Üye