Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli üyelerimiz, üyelerimizin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ve hak sahipleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Vakfımız tarafından elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait sağlık bilgileriniz dahil her türlü bilginin (kişisel veri) aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan kanun ile ikincil mevzuatta öngörülen şekillerde Vakfımızca işlendiğini/işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda elde edilmesi, kaydedilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, depolanması, saklanması, değiştirilmesi,  aktarılması, mevzuatın gerektirdiği/ izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere devredilmesi/açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin kişisel verilerin işlenmesi anlamına geldiğini; kanunlarda açıkça öngörülen, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde kişisel verilerin herhangi bir beyan ya da onaya gerek olmaksızın işlenebileceği hususlarını bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Vakfımızın başta T.C. Anayasası, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu  olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, başta sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri olmak üzere hizmetlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, faydalanılabilmesinin sağlanması ve geliştirilmesi için veri tabanının oluşturulması, güncellenmesi; bilgileri tespit etmek için kimlik, adres ve kişisel sağlık verileri dahil diğer gerekli tüm bilgi ve belgelerin  elde edilmesi, kaydedilmesi, kağıt veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamda düzenlenmesi, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce ( Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Mahkemeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçları ve hukuki sebepleri ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar (Sosyal Güvenlik Kurumu, 506 sayılı kanunun geçici 20.maddesine tabi sandıklar, Türkiye İş Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vergi Daireleri, adli ve idari makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, T. Vakıflar Bankası TAO, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklarımız, Vakfımız tarafından hizmet alınan (aktüer, sağlık hizmeti sunucuları kurum ve kuruluşları ile denetim şirketi vs. hizmet alınan kurum ve kuruluşlara) ya da iş birliği yapılan ya da proje/program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler üyenin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, hak sahiplerinin kendisinden, üyeliği bulunmayan veya sonlanan gerçek kişilerin talep ve beyanlarından, Vakıfla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişilerden, sağlık hizmet sunucularından, kamu kurum ve kuruluşlarından, mahkemeler, icra müdürlükleri, 506 sayılı kanunun geçici 20.maddesine tabi sandıklar ve diğer 3. kişiler ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük birimleri, şubeleri,  çağrı merkezi ve diğer tüm kanallar ve benzeri aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 10.MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ.

Vakfımıza başvurarak, sağlık verileriniz dahil kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
ç) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Eksik/yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
f) Yasal sınırlamalar hariç olmak üzere, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini; Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,
g) Bilgi aktarılan üçüncü kişilere, (e) ve (f) bentleri gereği yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak iletmeniz durumunda talebiniz ücretsiz olarak sonuçlandırılmakla birlikte işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde, kişisel verilerin korunması kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hakkınızda tutmuş olduğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir.  Bu nedenle kişisel verilerinizde değişiklik olması halinde lütfen Vakfımıza bildiriniz.

                         TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
                                                                                  MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE
                                                                                        SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI