Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında

Değerli Üyelerimiz,

Vakıf Senedinin 14,15,23, mükerrer 25,55 ve 75. maddelerinde değişiklik yapılması, Senede geçici 46. maddenin eklenmesi ve Sandıklarımızın iştiraki Obaköy AŞ’nin talep ettiği satış yetkisinin görüşülmesini teminen, Emekli Sandığı Vakfımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ekli gündem maddeleri gereğince 08.03.2024 Cuma günü saat 10.00’da Bankamız eski Genel Müdürlük Konferans Salonunda (Atatürk Bulvarı No:207 Kavaklıdere/Ankara) yapılacaktır.

Söz konusu Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili Derneğimizce yapılan özet değerlendirme aşağıda gösterilmiştir.

Buna göre;

1-Değiştirilecek maddelerle ilgili,

-Genel Kurulun Teşkili ve Toplantı Esasları ile ilgili 14.madde ile; tabii delegelerin bu sıfatlarının Genel Kurul sonuna kadar devam edeceği hususu açıklığa kavuşturulmakta ve Genel Kurul toplantılarına yönelik duyuruların şekline ilişkin senede hüküm ilave edilmektedir.

-Genel Kurul Delegelerinin Seçimi ile ilgili 15.madde ile; emekli delege seçimleri hakkında düzenleme yapılarak seçimlerin elektronik ortamda yapılması sağlanmakta ve ayrıca senede delege sıfatının sona ermesine yönelik ilaveler yapılmaktadır.

-Yönetim Kurulu ile ilgili 23.madde ile; Yönetim Kurulu üyeliğini sona erdiren durumlara açıklık getirilmektedir.

-Vakıf Başkanı ile ilgili Mükerrer 25.madde ile; madde başlığı güncel hale getirilerek, Vakfın ihtiyaçları dikkate alınarak maddeye “Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Banka dışından da personel alımı yapılabilir” ilave hükmü getirilmektedir.

-Aylıkların ödenme şekli ile ilgili 55.madde ile; SGK tarafından aylıkların erken ödenmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmek koşulu ile Vakfımızca da erken ödeme yapılmasının mümkün kılınması amaçlanmaktadır.

-Maktu ölüm yardımı ile ilgili 75.madde ile; ödeme esasına açıklık getirilmektedir.

-Geçici 46.madde ile; 08.03.2024 tarihli Olağanüstü Genel Kurulda alınan kararlarla Vakıf Senedi’nin Genel Kurul Delegelerinin Seçimine ilişkin 15.maddesinde yapılan değişikliklerin, tescilini takiben yapılacak ilk olağan genel kurul tarihine kadar, mevcut delegelerin bu sıfatlarının devam edeceği hükme bağlanmaktadır.

2- Her iki Vakfımızın iştiraki olan Obaköy A.Ş.’ne ait Transform Fikirtepe projesinde yer alan 294 adet bağımsız bölüm ile, aynı projede yer alan ÖSGV’ye ait 4 adet ve ESV’ye ait 3 adet ticari bağımsız bölümlerin satılmasına yönelik olarak Obaköy A.Ş.’ye yetki verilmesi hususundaki değerlendirmemiz,

Buna göre;

27.10.2021 tarihli her iki Sandığımızın Olağanüstü Genel Kurul kararları ile İstanbul Fikirtepe’de ki kentsel dönüşüm projesinin kalan kısmının tamamlanabilmesini teminen  kararlar alınmış söz konusu kararlar doğrultusunda Obaköy A.Ş. tarafından gerekli görüşmeler, girişimler yapılmış ancak tüm çabalara rağmen gelişme sağlanamadığı, bu arada projenin müteahhit firması Haldız A.Ş. ile Obaköy A.Ş. arasında yapılan müteaddit görüşmelerden de hiçbir sonuç alınamadığı, sorunun çözümü için Çevre Bakanlığı ile yapılan görüşmeler de Şubat 2023 tarihinde meydana gelen büyük deprem nedeniyle sonuçsuz kaldığı, 05.05.2023 tarihinde görsel ve sosyal medya üzerinden projenin Çevre Bakanlığı eliyle Emlak Konut tarafından yapılacağı açıklaması yapıldığı ve 10.05.2023 tarihinde de proje alanına tabelasının asıldığı ancak bugüne kadar bu konuda hiçbir gelişme olmadığı, bilinmektedir.

Projenin özellikle Bakanlığın el koyması ve/veya arsa sahiplerinin müteahhit Haldız A.Ş.’yi azletmesi gibi çok önemli hukuki problemlerinin Obaköy A.Ş.’ye vereceği zarar dikkate alınarak konunun biran önce idari yoldan acilen çözülebilmesi için yaptığımız değerlendirmelerde; satışa konu gayrimenkullerin (294 adet bağımsız bölüm (daire) 3 adeti ESV’ye, 4 adeti  ise ÖSGV’ye ait olmak üzere toplam 7 adet ticari bağımsız bölümün (dükkanın)) güncel değerlerinin; inşaat yapımı protokol koşulları, maliyetler, inşaatın mevcut durumuna ilişkin güncel ekspertiz değeri ve mevduat fırsat maliyetleri de dikkate alınarak belirlenmesi neticesinde ulaşılacak değerden az olmamak üzere satışının uygun olacağı Derneğimizce değerlendirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla.

Vakıflar Bankası Emeklileri Derneği

ESV Olağanüstü Genel Kurul Gündemi