Emeklilerimize Yedek Subaylıkta Geçen Hizmet Sürelerinin İkramiyesinin Ödenmesi

YEDEK SUBAYLIKTA GEÇEN HİZMET SÜRESİ İÇİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNDAN İKRAMİYE TALEBİNDE BULUNULMASI HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununun “İkramiye” başlıklı 89 uncu maddesinde, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödeneceği belirtilmiştir.

Diğer taraftan, askerlik hizmetini yedek subay olarak yapanların bu hizmet süreleri 5434 sayılı Kanuna tabi hizmet olarak değerlendirilmekte ve bu süreler zorunlu ve süreli hizmetler olduğu için ikramiye ödenmesinde 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde belirtilen koşullar aranmamaktadır.

Buna göre, Vakfımızdan yaşlılık veya malullük aylığı alan üyelerimizden;

-Askerlik hizmetini yedek subay olarak yapan,

-Yedek subaylıkta geçen ve bu süreye ilişkin fiili hizmet süresi zammı süresi ile birlikte hizmet süresi en az 1 tam yıl olan,

-Taraflarına bağlanan yaşlılık veya malullük aylıklarının başlangıç tarihinden itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi henüz dolmamış,

Olanlara talepleri halinde, yedek subaylıkta geçen hizmet süresine ilişkin ikramiyeleri Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecektir.

Üyelerimizin söz konusu taleplerini ekteki örnek dilekçe ile Vakfımıza göndermeleri halinde, Vakfımızca bağlanan aylık türü ve başlangıç tarihi belirtilmek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçeleri iletilecektir.

İlgililere önemle duyurulur.

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI

Ek: Dilekçe Örneği