Vakıfbank’tan KHK ile ilgili açıklama.

24.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 6-12’nci maddeleri, 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nda aşağıda belirtilen değişiklikleri içermektedir.

Kanun Hükmünde Kararnamenin 6’ncı maddesi Bankamız ortaklık yapısı hakkında değişiklikleri, 7-12’inci maddeleri ise 6219 sayılı kanunun diğer hükümlerini düzenlemektedir.

Kararnamenin 6’ncı maddesinin 2’inci fıkrasında Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Bankamız ortaklık yapısında temsil ettiği %43,00’ü (A) Grubu ve %15,51’i (B) Grubu olmak üzere toplam %58,51’lik payına ilişkin aşağıdaki ibarelere yer verilmiştir.

“Banka hisselerinden, diğer mülhak vakıflara ait olanları hariç olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün idare ve temsil ettiği (A) ve (B) Grubu hisselerin tamamı Banka tarafından üç ayrı firmaya yaptırılan değerleme çalışmasının sonuç bölümlerinde belirtilen değerlerin ortalaması göz önünde bulundurularak Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen beher hisse değeri üzerinden hesaplanacak bedel karşılığında Hazine’ye devredilir ve bedeli belirlenen hisselerin tamamı Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihi takip eden bir hafta içinde Hazine Müsteşarlığı adına Banka pay defterine kaydedilir. Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen devir bedeli karşılığında eşit tutarda beş farklı vadeli kira sertifikası, devir tarihi valörlü olmak üzere, bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin 28.3.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında hisse sahibi vakıfları temsil eden Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ihraç edilir. İhraç edilen kira sertifikalarından ilki iki ay vadeli, geri kalan dört kira sertifikası ise ilk kira sertifikasının itfa tarihini izleyen sırasıyla bir yıl, iki yıl, üç yıl ve dört yıl vadeli olarak ihraç edilir.”

Kararnamenin 6’ncı maddesinin 3’ünci fıkrasında VakıfBank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık ve Yardım Sandığı Vakfı’nın Bankamız ortaklık yapısında temsil ettiği %16,10’luk C grubu paya ilişkin aşağıdaki ibarelere yer verilmiştir;

“Bankanın (C) Grubu hissedarlarından VakıfBank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfının (Sandık), ikinci fıkrada belirtilen Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi gün içinde Bankaya müracaat etmesi halinde, Bakanlar Kurulu tarafından Sandık için tespit edilen beher hisse değeri karşılığında Sandığın sahip olduğu hisselerin Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Sandık tarafından devredilecek hisselerin devir bedeli bütçenin gelir ve gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin Hazine Müsteşarlığı tarafından özel tertip Devlet iç borçlanma senedi ihraç edilmek suretiyle Sandığa ödenir.”

Kararnamenin 6’ncı maddesinin 4’üncü fıkrasında Bankamız ortaklık yapısında (B) grubu diğer mülhak vakıflara ait %0,11’lik pay ile (C) grubu diğer gerçek ve tüzel kişilere ait %0,06’lık paya ilişkin aşağıdaki ibarelere yer verilmiştir;

“Bankanın (B) Grubu hisselerinden diğer mülhak vakıflara ait olan hisseler ile (C) grubu hisselerinden diğer gerçek ve tüzel kişilere ait olan hisselerin hissedarlarının ikinci fıkrada belirtilen Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yüz yirmi gün içinde Bankaya müracaat etmeleri halinde, sahip oldukları hisselerin Bakanlar Kurulu tarafından Sandık için tespit edilen beher hisse değeri üzerinden Hazine Müsteşarlığı tarafından devralınmasına Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yetkilidir. Söz konusu hisselerin devir bedeli, ilgili gerçek ve tüzel kişilere Banka tarafından ödeme yapılmasını müteakip Bankanın talebi üzerine Hazine Müsteşarlığı’nca nakit olarak ödenir. Bu kapsamda yapılacak ödeme Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanır.”

Bankamız ortaklık yapısında (B) grubunda yer alan diğer mülhak vakıflar ile (C) grubunda yer alan diğer gerçek ve tüzel kişilerin içerisinden paylarını Hazine Müsteşarlığı’na devretmek isteyen ortaklarımızın KHK’nın yukarıda yer alan fıkrasında belirtildiği üzere, Bakanlar Kurulu kararının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 120 gün içerisinde aşağıda belirtilen irtibat bilgilerinden Bankamıza müracaat etmesi gerekmektedir.

E-mail: yatirimciiliskileri@vakifbank.com.tr

Telefon: (0212) 316 7336 – (0212) 316 7383 – (0212) 316 7401 – (0212) 316 7388 – (0212) 316 7385

Kararnamenin söz konusu maddeleri ile payları borsada işlem görmeyen (A), (B), ve (C) Grubu ortaklar ile ilgili düzenlemeler getirilmiş olup payları borsada işlem gören (D) Grubu ortaklara ilişkin bir düzenleme getirilmemiştir. Bu sebeple borsada işlem gören (D) Grubu %25,22’lik paylar ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Kararnamenin 6’ncı maddesi 5’inci fıkrasında belirtildiği üzere Hazine’ye devredilen hisseler Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan tarafından idare ve temsil edilir.

Kararnamenin 6’ncı maddesi 6’ncı fıkrası uyarınca devir ile ilgili işlemler hakkında 6.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 7.12.1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve 5411 sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Ayrıca aynı maddenin 8’inci fıkrası gereğince devir ile ilgili yapılacak işlemler harçlardan, düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Kararnamenin 6’ncı maddesinin 9’uncu fıkrasında ise bu maddenin uygulanmasına ilişkin çıkabilecek tereddütleri gidermeye ilgisine göre Maliye Bakanı veya Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan’ın yetkili olduğu belirtilmiştir.

Kararnamenin 7’nci maddesi 6219 sayılı kanunun yönetim kurulunun oluşumu ile ilgili olan 15’inci maddesi ile ilgili aşağıda belirtilen değişiklikleri içermektedir.

“Yönetim Kurulu:

MADDE 15- Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurulca seçilir. Yönetim Kurulu, 5411 sayılı Kanuna göre genel müdür vasıflarını haiz bir üyeyi Genel Müdür olarak tayin eder. Yönetim Kurulu üyelerinin sayısı, görev süreleri, yetki ve sorumlulukları esas sözleşmede gösterilir. Bunlara verilecek ücret miktarları Genel Kurulca tespit edilir.”

Kararnamenin 8, 9 ve 10’uncu maddeleri şu anki güncel mevzuat ile uyumun sağlanması adına yapılan teknik değişiklikleri içermektedir.

11’nci maddede ise 6219 sayılı Kanun’a aşağıda yer alan geçici madde 5 eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- Sermayesindeki kamu payı %50’nin altına düşünceye kadar, kredi alacaklarının tahsili amacıyla Banka tarafından açılmış veya açılacak dava veya takiplerde 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 2’nci, 23 üncü ve 29 uncu maddeleri ile 30/6/1934 tarihli ve 2548 sayılı Ceza Evleriyle Mahkeme Binaları İnşası Karşılığı Olarak Alınacak Harçlar ve Mahkûmlara Ödettirilecek Yiyecek Bedelleri Hakkında Kanunun 1 inci maddesi Banka hakkında uygulanmaz. Bankanın her türlü ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinde teminat şartı aranmaz.”

Kararnamenin 12’nci maddesinde yapılan bu değişiklikler kapsamında 11.1.1954 tarihli ve 6219 sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu’nun 2’nci maddesinin birinci fıkrasının (E) bendi, 12’nci maddesinin birinci fıkrasının (2) numaralı bendi, 14’üncü maddesi, 16’ncımaddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi, üçüncü fıkrası ve dördüncü fıkrasının birinci cümlesi, 20’nci maddesi ve ek 2’nci maddesi yürürlükten kaldırıldığı belirtilmiştir.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararname ile, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından temsil ve idare edilen hisselerin sahipliği, alınacak Bakanlar Kurulu kararı sonrasında T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na geçecektir.

Kanun Hükmünde Kararname ile gerçekleşecek hisse sahipliği değişikliği ile Bankamızın Kamu Bankası statüsü, stratejisi ve iş modeli ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bankamız kuruluşundan bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin yanındaki güç olarak, milli ekonomiye olan desteğini arttırarak sürdürecektir. Köklü Vakıf kültüründen gelen değerlerini geçmişten geleceğe taşıyan Bankamız, “Güçlü Türkiye’nin Lider Bankası” olma vizyonuyla, müşterilerine hızlı ve etkin bankacılık çözümleri sunmaya devam edecektir. Bu doğrultuda çalışmalarını büyük bir titizlik içerisinde yürüterek, ülkemizin büyük hedefleri yolundaki politikalara sonuna kadar bağlı kalacaktır. Güçlü sermaye yapısı, teknolojik altyapısı, nitelikli bankacılık hizmetleri ve uzman kadrosuyla Türkiye’nin öncü bankalarından biri olan VakıfBank, kalkınma ve toplumsal fayda sağlama yolunda ortaya koyduğu özenli çalışmalarla, piyasalardaki etkinliğini daha da artıracaktır. Bankamız, stratejik projelerin yanı sıra istihdam yaratan, ihracatı ve üretimi destekleyen, katma değer oluşturan, toplumsal refahı artıran projelere finansman sağlamaya ve toplumun tüm kesimlerinin yanında olmaya devam edecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Koromuza Ses Verin

Vakıfbank Çok Sesli Korosu’na sizin de sesinizi bekliyoruz. Emeklilerimizin katılımına da açık olan koromuzun çalışmaları 20 Aralık’tan itibaren her Çarşamba (Avrupa Yakası) Genel Müdürlük Ek Hizmet(Levent) binasında,21 Aralık’tan itibaren her Perşembe (Anadolu Yakası) VakıfBank Spor Sarayı’nda gerçekleştirilecektir.

Çalışma Saatleri:19.00-21.00

Şef Nergis Yıldırır:0532 167 2656

İrtibat: İç İletişim Müdürlüğü- Meltem Gül 0212 398 1536

VAKIFBANK’TA YENİ DÖNEM

Vakıfbank Genel Müdürü Bilal Karaman görevinden ayrılırken, yerine Süleyman Kalkan getirildi. 22 Haziran 2005 tarihinden buyana Genel Müdürlük görevini yürüten Bilal Karaman’ın, 19.03.2010 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevinden ayrıldı. Yeni Genel Müdür Süleyman Kalkan, İş Bankası kökenli. 26 Aralık 1956’da Kırşehir’de doğan Kalkan, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Kalkan, 1983 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladı. 1993 yılında Bireysel Krediler Müdürlüğü Müdür Yardımcısı, 1995 yılında da I. Krediler Müdürlüğü Bölge Müdürlüğü görevlerine atandı.
1996-1998 İş Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Kredi Komitesi Üyes1995-1996 tarihlerinde Anadolu Hayat Sigorta A.Ş.’de denetçi olarak çalışan Kalkan, 1997- 2003 İş Bankası Genel Müdürlüğü, Sorunlu Krediler Müdürü , 2007-2009 arasında Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili (Hayat Sigortacılığı) olarak görev yapan Kalkan, 2005-2007 tarihlerinde de İş-Koray A.Ş, Yönetim Kurulu Üyesi (Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat), 1998-2005 Ant Gıda A.Ş. Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

İSTANBUL YAKLAŞIMINDA AKTİF GÖREV ALDI
1998-2004 İş Bankası Disiplin Kurulu Üyesi olarak görev yapan Süleyman Kalkan, 25 Mart 2009’dan bu yana TSKB (Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.) Yönetim Kurulu Üyeliği yapıyor.
VAKIFBANKIN YÖNETİM KURULU’DA DEĞİŞTİ

Vakıfbank’taki Genel Müdür değişikliği sonrası dün Ankara’da yapılan bankanın 56. Olağan Genel Kurulu toplantısında da Yönetim Kurulu Başkanı değişti. Yusuf Beyazıt’ın yerine Halkbank Yönetim Kurulu Başkanvekili Hasan Sezer’in Vakıfbank’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı olması bekleniyor. Vakıfbank’ın yeni Genel Müdürü Süleyman Kalkan da bankanın yeni yönetim kurulu üyesi oldu. Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Beyazıt, genel kurul toplantısı sonrası açıklanan yönetim kurulu üyeleri arasında yer almadı. Vakıfbank’ın yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Hasan Sezer, Ahmet Candan, Süleyman Kalkan, Halim Kanatçı, İsmail Alptekin, Sabahattin Birdal, Selahattin Toraman, Ramazan Gündüz ve Serdar Tunçbilek
Yeni Genel Müdürümüze ve yönetim kuruluna görevinde başarılar dileriz
Yönetim Kurulu