2018 Yılı Kurban Bayramı İkramiyesi Ödemesi

5510 sayılı Kanuna eklenen Ek 18. madde ile SGK emeklilerine Bayram İkramiyesi ödenmesi düzenlenmiştir. Ancak söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil  edilmediğinden, Vakfımız kendi kaynaklarından karşılayarak emeklilerimize Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemiştir.

Yasa gereğince SGK emeklilerine Kurban Bayramı öncesinde de Bayram İkramiyesi ödemesi yapılacağından,  siz emeklilerimizi ferahlatmak, desteklemek ve güzel bir Bayram geçirmenizi sağlamak  amacıyla Sandığımızın kısıtlı imkanlarıyla  yasal düzenleme bulunmamasına rağmen 1.000 TL, Bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Emeklilerimize 1.000.-TL   ve hak sahiplerine aylık hisse oranları tutarında olmak üzere 17.08.2018 tarihinde bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır. Bu vesile ile tüm üyelerimizin Kurban Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.

Saygılarımızla.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE
SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI YÖNETİM KURULU

https://esv.vakifbank.com.tr/User/Pages/HaberDetay.aspx?HABERID=75

Kadıköy Sağlık Merkezinin Vakıfbank Spor Sarayına Taşınması

Vakfımıza bağlı Kadıköy Sağlık Merkezi’nin 07.06.2018 tarihinden itibaren Vakıfbank Spor Sarayı’nda hizmet vermeye başlayacağı 04.06.2018 tarihinde Bankamız teşkilatına duyurulmuştu. Ancak inşaat işlerinde meydana gelen gecikme nedeniyle, söz konusu sağlık merkezimiz yeni adresinde 12.06.2018 tarihinden itibaren aynı kadro ile hizmet vermeye başlayacaktır.

SAĞLIK MERKEZİ ADRES

Vakıfbank Spor Sarayı

Selami Ali Mahallesi Vakıf Sokak No:8 Üsküdar / İSTANBUL

ATM’DEN PARA ÇEKME LİMİTİ ARTTI

SİZ DEĞERLİ EMEKLİLERİMİZDEN GELEN YOĞUN TALEP ÜZERİNE EMEKLİLERİMİZ İÇİN GÜNLÜK ATM PARA ÇEKME LİMİTİ 2.000-TL’YE ÇIKARILMIŞTIR. AYRICA EMEKLİLERİMİZ,  MAAŞ HESAPLARININ BAĞLI BULUNDUĞU ŞUBELERİN ÖNÜNDEKİ ATM’LERDEN İSE 3.000-TL’YE KADAR GÜNLÜK PARA ÇEKİLEBİLECEKTİR.

EMEKLİ SANDIĞI BAŞKANLIĞI

BAYRAM İKRAMİYESİ

8.05.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Kanunun 23.maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na  “ek 18.madde” ilave edilmiş olup maddenin 1.fıkrası;

“Sosyal Güvenlik Kurumu’nca bu Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, ödemenin yapılacağı tarihte gelir ve aylık alma şartıyla, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramında 1.000’er TL tutarında bayram ikramiyesi ödenir.” hükmü gereğince, SGK tarafından kendi emeklilerine bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktır.

Maddenin 7. fıkrası “Bu madde kapsamında yapılacak ödemeleri karşılamak amacıyla, gerekli olan tutar, yazılı talebe istinaden ayrıca fatura aranmaksızın Hazinece Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK)  ödenir” hükmünde olup, buna göre de SGK tarafından yapılacak ödemeler Hazine tarafından karşılanacaktır.

         Ancak söz konusu yasal düzenlemeye, 506 sayılı Kanunun Geçici 20. maddesi kapsamındaki sandık emeklileri dahil  edilmediğinden, emeklilerimize bu maddeye göre ikramiye ödemesi yapılmayacaktır. Sandığımızın ödemeyi kendi kaynaklarından yapması durumunda ise ödenen tutarlar Hazineden geri  alınamayabilecektir.

Türkiye Bankalar Birliği, 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunun’un geçici 20.maddesi kapsamındaki Banka sandıklarından emekli olanlara bayram ikramiyesi ödenip ödenmeyeceği konusunda SGK Başkanlığı’dan görüş istenmesine karar vermiştir. SGK Başkanlığı’ndan gelen  cevabi yazıda; “yeni yasal düzenlemede Sandık emeklilerine de  ikramiye ödeneceğine ilişkin açık bir hüküm bulunmadığı”  bildirilmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, Vakfımızdan 01.06.2018 tarihinde aylık alan emekli ve dul/yetim  hak sahiplerine, Bankamız Yönetim Kurulu’nun  bilgisi ve uygun görüşleriyle, Sandık kaynaklarından karşılanmak suretiyle 2018 yılı Ramazan Bayramı için bayram ikramiyesi ödenmesine karar verilmiştir.

Alınan karar gereğince, Vakfımızdan 01.06.2018 tarihinde aylık alan emeklilerimize 1.000 TL, dul/yetim hak sahiplerine ise aylık hisse oranlarına denk gelecek tutardaki ödemeler, 08.06.2018 tarihinde  öğleden sonraemeklilerimizin  hesaplarına yatırılacaktır.

Değerli emeklilerimizin Ramazan Bayramını kutlar, sağlık ve esenlikler dileriz.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE

SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI YÖNETİM KURULU

Dünya Göz Hastaneleri Anlaşma İptali

Vakfımız ile anlaşmalı Dünya Göz Grubunda yer alan tüm hastanelerle sözleşme iptal edilmiş olup, üyelerimiz ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, duyuru tarihi itibarıyla, adı geçen hastanelerden gelecek olan muayene ve tetkik fatura bedellerinin ödenmeyeceğinin bilinmesini önemle rica ederiz.

Vakıfbank KAP Özel Durum Açıklaması

Dört Adet Bağlı Ortaklığımızda Bulunan VakıfBank ESV ve VakıfBank ÖSGV Hisselerinin Bankamızca Satın Alınması Hakkında

Bankamız Yönetim Kurulu’nun 12.04.2018 tarihli kararı ile Vakıfbank Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık Yardım Sandığı Vakfı’nın (ESV) ve Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı’nın (ÖSGV) ekte yer alan tabloda belirtilen bağlı ortaklıklarımızdaki paylarının, hazırlanan değerleme raporlarının ortalama değerleri dikkate alınarak anılan sandıkların paylarına isabet eden tutarlar üzerinden Bankamızca ilgili sandıklara teklifte bulunulması ve varılacak anlaşma neticesinde belirlenecek değerler üzerinden bağlı ortaklık paylarının Bankamızca satın alınması konusunda Genel Müdürlük makamı yetkili kılınmıştır.

Vakıflarımızın, anlaşma sonucunda Bankamıza satacağı 4 iştiraki
aşağıda belirtilmektedir:

VAKIF GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
VAKIF PAZARLAMA SAN. VE TİC. A.Ş.
VAKIF FAKTORING A.Ş.
VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/676673

Ortaklık Payları

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Değerli üyelerimiz, üyelerimizin bakmakla yükümlü olduğu yakınları ve hak sahipleri; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Vakfımız tarafından elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait sağlık bilgileriniz dahil her türlü bilginin (kişisel veri) aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan kanun ile ikincil mevzuatta öngörülen şekillerde Vakfımızca işlendiğini/işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda elde edilmesi, kaydedilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, depolanması, saklanması, değiştirilmesi,  aktarılması, mevzuatın gerektirdiği/ izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere devredilmesi/açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin kişisel verilerin işlenmesi anlamına geldiğini; kanunlarda açıkça öngörülen, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde kişisel verilerin herhangi bir beyan ya da onaya gerek olmaksızın işlenebileceği hususlarını bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Vakfımızın başta T.C. Anayasası, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu  olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde, başta sosyal güvenlik ve sağlık hizmetleri olmak üzere hizmetlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, faydalanılabilmesinin sağlanması ve geliştirilmesi için veri tabanının oluşturulması, güncellenmesi; bilgileri tespit etmek için kimlik, adres ve kişisel sağlık verileri dahil diğer gerekli tüm bilgi ve belgelerin  elde edilmesi, kaydedilmesi, kağıt veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamda düzenlenmesi, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce ( Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Mahkemeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçları ve hukuki sebepleri ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar (Sosyal Güvenlik Kurumu, 506 sayılı kanunun geçici 20.maddesine tabi sandıklar, Türkiye İş Kurumu, Hazine Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vergi Daireleri, adli ve idari makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, T. Vakıflar Bankası TAO, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklarımız, Vakfımız tarafından hizmet alınan (aktüer, sağlık hizmeti sunucuları kurum ve kuruluşları ile denetim şirketi vs. hizmet alınan kurum ve kuruluşlara) ya da iş birliği yapılan ya da proje/program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler üyenin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin, hak sahiplerinin kendisinden, üyeliği bulunmayan veya sonlanan gerçek kişilerin talep ve beyanlarından, Vakıfla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişilerden, sağlık hizmet sunucularından, kamu kurum ve kuruluşlarından, mahkemeler, icra müdürlükleri, 506 sayılı kanunun geçici 20.maddesine tabi sandıklar ve diğer 3. kişiler ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük birimleri, şubeleri,  çağrı merkezi ve diğer tüm kanallar ve benzeri aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ VE KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİN İŞLENMESİ VE MAHREMİYETİNİN SAĞLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİN 10.MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ.

Vakfımıza başvurarak, sağlık verileriniz dahil kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
ç) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Eksik/yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
f) Yasal sınırlamalar hariç olmak üzere, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini; Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi Ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteme,
g) Bilgi aktarılan üçüncü kişilere, (e) ve (f) bentleri gereği yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak iletmeniz durumunda talebiniz ücretsiz olarak sonuçlandırılmakla birlikte işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde, kişisel verilerin korunması kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hakkınızda tutmuş olduğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir.  Bu nedenle kişisel verilerinizde değişiklik olması halinde lütfen Vakfımıza bildiriniz.

                         TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
                                                                                  MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE
                                                                                        SAĞLIK YARDIM SANDIĞI VAKFI

Vakıfbank Personeli Özel Sosyal Güvenlik Hizmetleri Vakfı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Değerli üyelerimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ikincil mevzuat uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Vakfımız tarafından elde edilmiş/edilecek ya da vakfımızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (kişisel veri) aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan kanun ile ikincil mevzuatta öngörülen şekillerde Vakfımızca işlendiğini/işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla, yazılı, sözlü ya da elektronik ortamda elde edilmesi, kaydedilmesi, güncellenmesi, sınıflandırılması, depolanması, saklanması, değiştirilmesi,  aktarılması, mevzuatın gerektirdiği/ izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere devredilmesi/açıklanması, elde edilebilir hale getirilmesi de dahil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin kişisel verilerin işlenmesi anlamına geldiğini; kanunlarda açıkça öngörülen, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olan, bir hakkın tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde kişisel verilerin herhangi bir beyan ya da onaya gerek olmaksızın işlenebileceği hususlarını bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Vakfımızın başta T.C. Anayasası, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu olmak üzere ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuat kapsamında yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde,  hizmetlerin yerine getirilmesi, yürütülmesi, faydalanılabilmesinin sağlanması ve geliştirilmesi için veri tabanının oluşturulması, güncellenmesi; bilgileri tespit etmek için kimlik, adres ve diğer gerekli tüm bilgi ve belgelerin  elde edilmesi, kaydedilmesi, kağıt veya elektronik (internet/mobil vb.) ortamda düzenlenmesi, yerel ve uluslararası mevzuat uyarınca adli ve idari tüm yetkili mercilerce (Mahkemeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı gibi) öngörülen bilgi saklama, raporlama ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amaçları ve hukuki sebepleri ile kişisel verileriniz işlenmektedir.

YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA, KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ/KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi ve kuruluşlar (Hazine Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vergi Daireleri, adli ve idari makamlar vb.) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları, T. Vakıflar Bankası TAO, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklarımız, Vakfımız tarafından hizmet alınan (aktüer, denetim şirketi vs. hizmet alınan kurum ve kuruluşlara) ya da iş birliği yapılan ya da proje/program ortağı kuruluşlara ve diğer üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel veriler üyenin kendisinden, üyeliği bulunmayan veya sonlanan gerçek kişilerin talep ve beyanlarından, Vakıfla sözleşme yapmış gerçek ve tüzel kişilerden, kamu kurum ve kuruluşlarından, mahkemeler, icra müdürlükleri ve diğer 3. kişiler ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, Çağrı Merkezi ve diğer tüm kanallar ve benzeri aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU’NUN 11. MADDESİ GEREĞİ HAKLARINIZ.

Vakfımıza başvurarak, kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,
b) İşlenmişse bilgi talep etme,
c) İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde/yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Eksik/yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,
f) Yasal sınırlamalar hariç olmak üzere, 6698 sayılı Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme,
g) Bilgi aktarılan üçüncü kişilere, (e) ve (f) bentleri gereği yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun çıkmasına itiraz etme,
i) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak iletmeniz durumunda talebiniz ücretsiz olarak sonuçlandırılmakla birlikte işlemin ayrıca maliyet gerektirmesi halinde, kişisel verilerin korunması kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Hakkınızda tutmuş olduğumuz kişisel verilerin doğru ve güncel olması önem arz etmektedir.  Bu nedenle kişisel verilerinizde değişiklik olması halinde lütfen Vakfımıza bildiriniz.

             VAKIFBANK PERSONELİ            

ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ

                               VAKFI            

01.01.2018 Tarihi İtibariyle Emekli, Malul, Dul Ve Yetim Aylıklarına Yapılacak Artış Oranı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2017 Temmuz – Aralık dönemi için altı aylık TÜFE oranı % 5,69 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda Vakıf Senedinin 30/B-II maddesi gereği 01.01.2018 tarihinden itibaren emekli, malûl, dul ve yetim aylıklarına %5,69 oranında artış uygulanacak olup artıştan doğan Ocak 2018 aylık farkları Şubat ayının ilk günü ödenecektir.

Vakıf Sağlık Merkezlerimizde Göz Muayene Zorunluluğunun Kaldırılması

Vakfımız üyeleri ile bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin göz branşı tedavi başvurularını öncelikle Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan Vakfımız Sağlık Merkezlerine yapma zorunluluğu bulunmaktaydı. 15 Aralık 2017 tarihi itibarıyla söz konusu zorunluluk yürürlükten kaldırılmış olup, üyelerimiz istedikleri takdirde kendi tercih ettikleri anlaşmalı veya anlaşmasız özel sağlık kurum ve kuruluşlarına müracaat edebileceklerdir.
Tüm illerde geçerli olan ödeme tutar ve esaslarımız aşağıda belirtilmiştir.

DETAY
UZAK- YAKIN-BİFOKAL ÇERÇEVE BEDELİ
UZAK- YAKIN
CAM BEDELİ
BİFOKAL CAM BEDELİ
ÖDENEN TUTAR
140.00 (KDV Dahil)
80.00 (KDV Dahil)
160.00 (KDV Dahil)
ÖDEME SÜRESİ
2 YIL
BİFOKAL ÇERÇEVE ALINMASI DURUMUNDA UZAK-YAKIN ÇERÇEVE HAKKI KULLANILMIŞ OLUR.
2 YIL
NUMARANIN DEĞİŞMESİ HALİNDE SÜRE ŞARTI ARANMAZ.
2 YIL
NUMARANIN DEĞİŞMESİ HALİNDE SÜRE ŞARTI ARANMAZ.

Uygulamanın üç büyük ili de kapsamasıyla birlikte anlaşmalı veya anlaşmasız özel sağlık kurum ve kuruluşlarının yersiz tetkik ve tedavilerinin kontrol altına alınabilmesi, gerek katkı payı tutarının üyelerimize getireceği yükü azaltmak, gerekse Vakfın çıkarlarını korumak ve üyelerimizin katkı payı ödememesi açısından Vakfımız sağlık merkezlerindeki göz hekimlerine gidilebileceği, teşhis, tedavi ve rehberlik açısından her zaman başvurulabileceği,
Tüm tedavi giderlerinin takibi üyelerimizin mükellefiyetinde olup, Vakfımızca bu hususlara uyulmadığının tespiti halinde ilgili tutarların iade edileceği hususlarında bilgilerinizi rica ederiz.

https://esv.vakifbank.com.tr/Duyuru-Detay/Duyuru/57