Resmi Sağlık Kurum ve Kuruluşlarına Başvuru Esasları

Vakfımız üyeleri ve üyelerin bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerinin, resmi sağlık kurum ve kuruluşlarına (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Başkanlığına bağlı olmayan üniversite hastaneleri, vakıf üniversite hastaneleri ve sağlık ocakları hariç) başvurularında hak sahipliği kontrolü için Sağlık Provizyon Sistemi uygulamasına geçilmiş olup, yeni uygulamaya ait açıklamalar ekte belirtilmiştir:

Tebliğ.

Sağlık Yönetmeliğimizde Yapılan Değişiklikler Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

MR ve TOMOGRAFİ

Manyetik Rezonans (MR) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) çekimlerinin;

– Vakfımız ile anlaşmalı özel merkez ya da özel hastanelerde yaptırılması halinde anlaşma fiyatları üzerinden üyeden %10 katkı payı alınarak,

– Herhangi bir özel merkez veya hastane ile anlaşma sağlanmış illerde; çekimin anlaşmasız bir sağlık kuruluşunda yaptırılması durumunda üst limit TTBAÜT olmak kaydıyla acil hallerde üyeden %10 katkı payı, acil haller dışında ise üyeden %30 katkı payı alınarak,

– Herhangi bir özel merkez veya hastane ile anlaşma sağlanamamış illerde ise; üst limit TTBAÜT olmak kaydıyla üyeden %10 katkı payı alınarak,

ödemede bulunulacaktır.

DİŞ TEDAVİLERİ

İmplant:

İmplant diş tedavilerinin özel sağlık kurum ve kuruluşlarında yaptırılması halinde;

– Hayat boyu 4 adet implantla sınırlı olmak üzere,

– İmplant hekimlik ücretleri, Türk Diş Hekimleri Birliği Ağız ve Diş Sağlığı Muayene ve Tedavi Ücret Tarifesinde yeralan liste fiyatları üzerinden,

– İmplant malzeme bedelleri, Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları baz alınarak,

ödenecektir.

Diş Tedavi Katkı Payı:

Vakfımız diş ünitlerinin bulunduğu Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde;

-Sağlık Merkezimiz ünitleri dışında yaptırılan (klinikte tedavisi yapılamayan ve dışarıya sevk edilen hastalar ile ortodonti ve implant tedavileri hariç) tüm diş tedavilerinde üyeden Ankara ve İzmir ilinde %25 katkı payı, İstanbul ilinde ise % 10 katkı payı alınarak,

-Ortodonti ve implant tedavilerinde ise %10 katkı payı alınarak,

ödemede bulunulacaktır.

Ünitlerin bulunmadığı diğer illerde ise, yaptırılacak tüm diş tedavilerinde üyeden % 10 katkı payı alınarak ödemede bulunulacaktır.

Diş tedavileri ile ilgili söz konusu yeni uygulamalar 01.07.2015 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Diğer taraftan üyelerimizin gerek kendileri ve gerekse bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin durumlarında (evlilik, boşanma, soyadı değişikliği, işe başlama, öğrencilik vb.) herhangi bir değişiklik olması halinde, durum değişikliklerini Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri doğrultusunda en geç 15 gün içerisinde Vakfımıza bildirmeleri gerekmektedir. Başka bir sosyal güvenlik kurumundan sağlık yardımı alma hakkı olduğu halde, durum değişikliğini bildirmemesi nedeniyle Vakfımızdan sağlık yardımı almaya devam eden veya yanlış bildirimde bulunması nedeniyle Vakfımızdan sağlık yardımı almaya başlayan üyeler tespit edildiğinde, Sağlık Yönetmeliğimiz hükümleri dahilinde gerekli işlemler yapılarak yapılan harcamaların yasal faizi ile birlikte üyelerden tahsil edileceğinin hatırlatılmasında yarar görülmektedir.

Yukarıda bahsedilen sağlık uygulamalarına dikkat edilmesini önemle rica ederiz.

https://esv.vakifbank.com.tr/Guncel-Duyurular#

Tebliği için tıklayınız.

Elektronik Sağlık Provizyonuna Dahil Edilen Sağlık Kuruluşları Faturaları Hakkında

Bilindiği üzere; Vakfımız üyeleri ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin anlaşmalı sağlık kuruluşlarına (özel hastane, laboratuvar, görüntüleme merkezi, tıp merkezi vb.) başvuruları ve devamındaki tedavi süreçleri ile ilgili olarak Vakfımızca Elektronik Sağlık Provizyon Sistemi adıyla yeni bir uygulamaya geçildiği 2014/4203 sayılı tebliğ ile duyurulmuş, uygulama kapsamına alınan anlaşmalı sağlık kuruluşlarında üyelerimizce dikkat edilmesi gereken hususlar detaylandırılmıştı.

Provizyon sistemine geçilmesindeki temel amaçlar; üyelerimizin sevk evrakı olmaksızın hasta tanıtıcı kimlik kartı (Üye Banka/Vakıf kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile anlaşmalı sağlık kuruluşlarına gidebilmesi, tedavi bedellerinin tamamı yerine katkı payı (varsa fark ücreti) ödeyerek anlaşmalı sağlık kuruluşlarından ayrılabilmeleri ve ödeme işlemlerinin daha hızlı sonuçlandırılabilmesi ile şube iş yükünün en aza indirgenmesini sağlamaktır. Ancak Bankamız şubelerince üyelerimize ödenen tedavi bedellerinin incelenmesi sonucunda; halen % 60’lık kısmının şubeden ödenen, provizyon sistemine alınmış anlaşmalı sağlık kuruluşlarına ait olduğu, bu bedellerin ise mükerrer ücretlendirilen hizmetleri, katılım ya da fark ücretlerini içerdiği tespit edilmiştir.

Adı geçen sağlık kuruluşları, provizyon sistemini kullanmadan üyelerimizden ücret tahsil etmemeleri konusunda tarafımızca defalarca uyarılmış olmakla birlikte; kendilerine söz konusu anlaşmalı sağlık kuruluşlarından gelen tedavi faturaları ibraz edilen şubelerimizin üyelerimizi, üyelerimizin de kesinlikle provizyon sistemini kullanmaları hususunda anlaşmalı sağlık kuruluşlarını uyarmaları son derece önem arz etmektedir.

Bu nedenle provizyon sistemi kapsamındaki anlaşmalı sağlık kuruluşlarına (bilgiler https://esv.vakifbank.com.tr adresinde güncellenmektedir.) ait faturaların Vakfımız onayı olmaksızın hiçbir şekilde ödenmemesi, ödeme yapılması halinde tutarın ödemeyi yapan şubeye iade edileceği, bu tür uygulamalara neden olunmasının şube iş yükünü azaltmayacağı ve zaman kaybı sonucu doğuracağı hususunda bilgilerinizi ve gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

https://esv.vakifbank.com.tr/Duyuru-Detay/Duyuru/22

Anlaşmalı Özel Sağlık Kuruluşlarına Başvuru Esasları

Vakfımız üyeleri ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireylerinin anlaşmalı sağlık kuruluşlarına (özel hastane, laboratuvar, görüntüleme merkezi, tıp merkezi vb.) başvuruları ve devamındaki tedavi süreçleri ile ilgili olarak Vakfımızca Elektronik Sağlık Provizyon Sistemi adıyla yeni bir uygulamaya geçilmiş olup, uygulama kapsamına alınan anlaşmalı sağlık kuruluşlarında üyelerimizce dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:

MÜRACAAT
-Anlaşmalı sağlık kuruluşlarına hasta tanıtıcı kimlik kartı (Üye Banka/Vakıf kimlik kartı, nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) ile müracaat edilebilmektedir. Tedavi işlemlerinde kimlik kartı ile müracaat yeterlidir. Böylelikle Hasta Sevk Kağıdı uygulaması kaldırılmıştır.
-Anlaşmalı sağlık kuruluşlarına sadece tahlil ve tetkik işlemi için müracaat edilmesi halinde, kimlik kartına ilaveten doktor istem fişinin aslı olmalı ve istem fişinde ön tanı/kesin tanı açıklaması mutlaka belirtilmiş olmalıdır.
-Ameliyatlarda, en az 2 iş günü öncesinde anlaşmalı özel hastane tarafından provizyon sistemi üzerinden giriş yapılıp Vakfımızdan onay alınması gerektiğinden, üyelerimizce bu husus dikkate alınarak süreç takip edilmelidir. Ameliyatın anlaşmalı hastane doktoru dışında başka bir doktor tarafından yapılacak olması halinde ise ameliyatı belirtir doktor raporu ile sistem üzerinden Vakfımız onayı alınmalıdır.

SEVK ZORUNLULUĞU OLAN BRANŞLAR
-Sağlık merkezlerimizin bulunduğu illerde, provizyon sistemi kapsamına alınan sağlık kuruluşlarına aşağıda yer alan branşlarda (acil durumlar hariç) gidilmek istenmesi halinde, öncelikle Vakfımız Sağlık Merkezlerine müracaat ve sevk zorunluluğu devam etmektedir.Sağlık merkezlerimizce sevk edilmemiş tedavilere ilişkin tutarların üye tarafından karşılanacağı tabiidir.
Ankara : Göz, Dermatoloji, Fizik Tedavi, Diş.
İstanbul : Göz, Diş.
İzmir : Göz, Diş.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR
-Provizyon sistemi dahilindeki tüm hizmetlerde, anlaşmalı sağlık kuruluşu tarafından provizyon sisteminden alınan hizmet dökümüne ait çıktının (ibraname) üye/hasta tarafından imzalanması gerekmektedir. İbranamenin bir örneği çalışan ve emekli üyelerimizin sistemde bulunan mail adreslerine bilgi ve güvenlik gereği gönderilmektedir. İbranamede belirtilen tedavi işlemleri ilgili üyeye ait değil ise, mutlaka tarafımıza dönüş yapılmalıdır. Vakfımızda mail adresi bulunmayan/değişen çalışan/emekli üyelerimize gerekli bildirimin yapılabilmesi için e-mail bilgilerini b212000@vakifbank.com.tr adresine iletmeleri gerekmektedir.
-Anlaşmalı sağlık kuruluşlarındaki tedaviler anlaşma şartlarına göre Vakfımızca ödenmektedir. Ancak hasta katılım payları, erkek eş ve anne-baba tedavi fark ücretleri ile fark ödemeli hastanelerin fark ücretleri üye tarafından ilgili sağlık kuruluşlarına ödenir. Üye katkı payı ve fark faturaları şubelerden kesinlikle tahsil edilmemelidir.
-Provizyon sistemi kapsamına alınan anlaşmalı sağlık kuruluşu reçetelerinde de hasta sevk kağıdı gerekliliği kaldırılmıştır. Reçete ile anlaşmalı eczaneye müracaat edilmesi yeterlidir.
-Provizyon sistemi kapsamında Vakfımız Sağlık Merkezlerinde e-reçete uygulamasına geçilmiş olup, ilgili hekim tarafından verilen takip numarası ile anlaşmalı eczaneye müracaat edilmesi yeterlidir.
-Vakfımız ile anlaşmalı ve provizyon sistemi kapsamındaki anlaşmalı sağlık kuruluşları , https://esv.vakifbank.com.tr adresinden sorgulanabilmektedir.
-Vakfımız ile anlaşmalı ancak henüz provizyon sistemi kapsamına alınmamış sağlık kuruluşlarında, Yönetmeliğimizde yer alan hasta sevk kağıdı ve hastane sevk yazısı uygulaması devam etmektedir.
Bilgilerinizi, tereddüt edilen hususlarda Sağlık İşleri Müdürlüğümüz ile irtibata geçilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Sağlıkta provizyon sistemi dönemi.

Sandığımız özel hastanelerde uygulanmakta olan sevk işlemlerinin kaldırılması yönündeki çalışmalarını tamamlayarak anlaşmalı özel hastaneler ile provizyon sistemine geçildiğini, uygulama esaslarını ve sisteme dahil kurumları ekteki tebliğ ile duyurmuştur.

Adınıza yapılan işlemlerden bilgi sahibi olabilmek için güncel e-mail adresinizi Vakfımızın göndereceğiniz e-mail ile b212000@vakifbank.com.tr adresine bildirmeniz önem taşımaktadır.

Bilginize sunar, sağlıklı günler dileriz.